คณะกรรมการสมาคมไทยบอสตัน

image37

นางศศิวิมล ชำนาญกิจ นายกสมาคมไทยบอสตัน ปี 2019-2020

image38

นายธีรเดช เวชธนากร นายกสมาคมไทยบอสตัน ปี 2017-2018 (รักษาการแทน)

image39

นายธีรเดช เวชธนากร นายกสมาคมไทยบอสตัน ปี 2015-2016

image40

นายต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคมไทยบอสตัน ปี 2013-2014 (รักษาการแทน)

image41

นายต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคมไทยบอสตัน ปี 2011-2012

image42

นายต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล นายกสมาคมไทยบอสตัน ปี 2009-2010

อธิบายลูกค้าว่าทำไมจึงควรทำธุรกิจร่วมกับคุณ

image43

นายเกษม สัตยาหุรักษ์ นายกสมาคมไทยในบอสตันปี 2008 (รักษาการแทน)

image44

นายเกษม สัตยาหุรักษ์ นายกสมาคมไทยในบอสตันปี 2006-2007

image45

นายเกษม สัตยาหุรักษ์ นายกสมาคมไทยในบอสตันปี 2005

image46

นายตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิ ศ นายกสมาคมไทยในบอสตันปี 2004

image47

นายจิรวุธ ชัยพันธ ์ นายกสมาคมไทยในบอสตันปี 2003

image48

นายจิรวุธ ชัยพันธ ์ นายกสมาคมไทยในบอสตันปี 2001-2002