กฏข้อบังคับ สมาคมไทยบอสตัน

image18

กฏข้อบังคับ สมาคมไทยบอสตัน

 

หมวด 1 ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน
ข้อ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมไทยบอสตัน” มีชื่อย่อว่า “ส.ท.บ.” และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
“Thai Association of Boston” เรียกโดยย่อว่า “T.A.O.B.”
ข้อ 2 สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4 Wadsworth St Allston, MA 02134

หมวด 2 วัตถุประสงค์
ข้อ 3 สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังนี้
ก. เพื่อพบประสังสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจในสังคมไทย
ข. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
ค. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเกียรติคุณของชาติไทย
ง. เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารต่างๆ
จ. เพื่อส่งเสริม การริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งศีลธรรม และกฎหมาย
ฉ. เพื่อร่วมกันประกอบการกุศล และสาธารณประโยชน์
ช. เพื่อประสานงานร่วมกิจกรรมกับสมาคมชาติต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ของสังคมไทย

หมวด 3 สมาชิกภาพ
ข้อ 4 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท
ก . สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่บุคคลที่มีเชื้อชาติไทย หรือที่อยู่ในสังคมไทย ที่มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในรัฐแมสสาชูเซตส์ และรัฐใกล้เคียง
ข. สมาชิกกิตติมาศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้มีเกียรติ หรือเป็นผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม และคณะกรรมการอำนวยการ ได้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
ค. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกที่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุนงานของสมาคมหรือผู้บริจาคเงินในอัตรารายปี  หรือ อัตราตลอดชีพ
ข้อ 5 สมาชิกภาพสิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
ง. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ขาดจากสมาชิกภาพด้วยมติสามในสี่ (3/4) ของจำนวน สมาชิกที่เข้าประชุม การสิ้นสุดจากสมาชิกภาพตามข้อ ข. จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังนายทะเบียน

หมวด 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 6 .1สมาชิกสามัญ  และหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. เลือก หรือถอดถอนกรรมการอำนวยการ
ข. เสนอความคิดเห็นใดๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ค. ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม
ง. ขอสอบถามรายงาน เอกสารสิทธิ บัญชี และทรัพย์สินต่างๆของสมาคม
จ. ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจากสมาคม
ฉ. ช่วยเหลือ ให้ความสนับสนุน และส่งเสริมในกิจการต่างๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น
ช. ผดุงเกียรติของสมาคม ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ่
ข้อ 6.2 สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกิตติมศักดิ์ของสมาคมมีสิทธิ และหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
ข. เป็นกรรมการของสมาคม
ค. เลือก หรือถอดถอนกรรมการอำนวยการ
ง. เสนอความคิดเห็นใดๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
จ. ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม
ฉ. ขอสอบถามรายงาน เอกสารสิทธิ บัญชี และทรัพย์สินต่างๆของสมาคม
ช. ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจากสมาคม
ซ. ช่วยเหลือ ให้ความสนับสนุน และส่งเสริมในกิจการต่างๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น
ฌ. ผดุงเกียรติของสมาคม ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ่
การใช้สิทธิของสมาชิกตามข้อ 6.1 ง. และ ฉ. นี้ จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการต่อเมื่อได้ทำ หนังสือยื่นต่อเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ และต้องก่อนหน้าวันนัดประชุมใหญ่สามัญไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน (การพิจารณาว่ารับหรือไม่รับคำขอของคณะกรรมการอำนวยการ ให้ถือเป็นที่สุด)

หมวด 5 การประชุม
ข้อ 7 ที่ประชุมใหญ่เป็นองค์การสูงสุดของสมาคมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการ อำนวยการเป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวนโยบาย และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
ข้อ 8 การประชุมใหญ่สามัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และจะต้องมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ก. แถลงกิจการที่คณะกรรมการบริหารได้กระทำมาแล้ว
ข. แถลงบัญชีการเงินทรัพย์สิน หรืองบดุลประจำปี
ค. พิจารณาคำร้องขอต่างๆของสมาชิกตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 ข้อ 6 ข. ค. ง. จ. และ ฉ.
ง. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 9 การประชุมใหญ่วิสามัญ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าหนึ่งในหก (1/6) ของจำนวนคณะกรรมการ ทั้งหมดลงชื่อกันร้องขอให้เรียกประชุม ให้นายกสมาคมจัดการเรียกประชุมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เรียกร้องดังกล่าว และให้นำบทบัญญัติข้อ 13 วรรคแรกว่าด้วยองค์ประชุม มาใช้บังคับอนุโลม
ข้อ 10 ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบถึงวันนัดการ ประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมด้วยวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้ชัดเจนด้วย ในกรณีที่กรรมการบริหารท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้แจ้งแก่เลขาที่ประชุมหรือนายกสมาคมและให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนเข้าประชุมและใช้สิทธิ์แทนกรรมการท่านนั้น ในข้อนี้ให้ใช้รวมไปถึงการประชุมย่อยด้วย
ข้อ 11 องค์ประชุม ที่ประชุมใหญ่จะครบเป็นองค์ประชุมได้ ต่อเมื่อมีคณะกรรมการบริหารหรือตัวแทนกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดเมื่อนัดประชุม และมีคณะกรรมการหรือตัวแทนกรรมการไม่ครบจำนวนในตามความใน วรรคแรก ให้เลื่อนเวลาประชุมต่อไปอีก 30 นาที เมื่อสิ้นกำหนดเวลานั้นแล้วให้ถือว่า ที่ประชุมนั้นเป็นองค์ประชุมที่สมบูรณ์
ข้อ 12 การพิจารณาและลงมติเรื่องใดๆ ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นหลัก กรรมการคนหนึ่งออกเสียงได้เสียงเดียว ถ้าคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานของที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 13 ให้นายกสมาคมทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม ในกรณีที่นายกฯไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานของที่ประชุมนั้น

หมวด 6 คณะกรรมการอำนวยการ
ข้อ 14 อำนาจทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการจะเป็นผู้กำหนดแนวนโยบายแต่งตั้งถอดถอนนายกสมาคม ควบคุมดูแล การบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร ให้อยู่ภายในขอบเขตและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ข้อ 15
ก. จำนวนและการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ซึ่งเป็นสมาชิกวิสามัญผู้ได้รับ การเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ ด้วยคะแนนเสียงมากน้อยตามลำดับ ให้กรรมการอำนวยการเลือกประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการ เหรัญญิก จากกรรมการอำนวยการที่ได้รับเลือก คณะกรรมการอำนวยการดำรงตำแหน่ง
เป็นระยะเวลา 2 ปี
ข. จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดแทนส่วนหนึ่งของกรรมการที่หมดวาระทุกๆ 2 ปี โดยกำหนดให้มี อนุกรรมการการจัดการเลือกตั้งก่อนหมดวาระ 90 วัน และแจ้งให้สมาชิกทราบ 30 วันก่อนเลือกตั้ง
ค. ในกรณีที่กรรมการอำนวยการผู้ใดถูกเลือกเป็นนายกสมาคมคนต่อไป ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการอำนวยการ ที่ได้รับคะแนนรองลงไป เข้ารับตำแหน่งแทนวาระที่เหลืออยู่
ง. ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการอำนวยการมีจำนวนเท่ากับตำแหน่งที่ว่างลง ให้นายกสมาคมที่จะพ้นตำแหน่ง เข้ารับตำแหน่งแทนตามวาระที่เหลืออยู่
ข้อ 16 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการอำนวยการ พ้นจากตำแหน่งโดย
ก. ออกตามวาระ
ข. ตาย
ค. ลาออก
ง. ถูกถอดถอน
ข้อ 17 นอกเหนือจากอำนาจที่ระบุไว้ในข้อ 13 ให้คณะกรรมการ อำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
ก. ควบคุม จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
ข. ทำนิติกรรม สัญญาต่างๆ
ค. พิจารณาคำร้องขอต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ
ง. เสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบการต่างๆต่อที่ประชุมใหญ่
ข้อ 18 การประชุม
ก. การประชุมสามัญ ให้นำข้อบังคับในหมวด 5 ว่าด้วยการประชุมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข. การประชุมวิสามัญ ประธานกรรมการหรือกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ทำหนังสือให้เรียกประชุมวิสามัญไปยัง เลขานุการให้เลขานุการเรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวในกรณีจำเป็นรีบด่วน กรรมการจำนวนดังกล่าวจะแจ้งโดยทางอื่นก็ได้ แต่ต้องลงชื่อไว้ในรายงานการประชุมว่าได้มีการเรียกร้องให้เปิดประชุม
ข้อ 19 องค์ประชุม ในการประชุมทุกครั้ง จะต้องมีคณะกรรมการอำนวยการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) คนจึงจะครบองค์ประชุม
ข้อ 20 ให้นำข้อบังคับ ข้อ 12 และ 13 ของข้อบังคับนี้ว่าด้วยการพิจารณา ลงมติ และประธานของที่ประชุมมาบังคับ ใช้โดยอนุโลม
ข้อ 21 ในกรณีที่มีกรรมการอำนวยการว่างลงตามข้อ 16 ข. ค. ง. และให้คณะกรรมการอำนวยการที่เหลืออยู่ เลือก กรรมการ ดำเนินงานเข้าดำรงตำแหน่งแทนได้ แต่กรรมการที่ได้รับเลือกนั้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงระยะเวลาที่เหลือ อยู่ของกรรมการที่ตน เข้าไปแทน

หมวด 7 คณะกรรมการบริหาร
ข้อ 22 ให้นายกสมาคม ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหาร และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. แต่งตั้ง ถอดถอน รองนายกฯ และกรรมการแผนกต่างๆ
ข. แต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการที่ปรึกษา
ค. แต่งตั้ง ยุบเลิก คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ง. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อความสะดวกในการบริหาร แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อำนวยการเสียก่อน
ข้อ 23 คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งวาระหนึ่ง (2) ปี ไม่มีการเว้นวาระ กรณีนายกสมาคมสามารถอยู่ได้สองวาระติดต่อกันเว้นหนึ่งวาระ เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมได้ ให้นายกคนเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปในฐานะรักษาการณ์นายกสมาคมจนกว่าจะสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนใหม่ได้หากมีกรรมการแผนกหนึ่งแผนกใดว่างลง ให้นำความ ในข้อ 21 หมวด 6 ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้อนุโลม
ข้อ 24 กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งโดย
ก. ออกตามวาระ
ข. ตาย
ค. ลาออก
ง. เมื่อนายกสมาคม ถูกถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่ง
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการเฉพาะกิจอยู่ในตำแหน่งเท่ากับคณะกรรมการบริหารผู้แต่งตั้ง และให้นำข้อ 24 ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งของข้อบังคับนี้มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 26 คณะกรรมการบริหารจะต้อง
ก. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสอง (2) ครั้งต่อปี โดยให้เลขานุการฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันนัดประชุม
ข. ส่งรายงานการประชุมมายังคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง
ค. รายงานผลงานประจำปี และบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ข้อ 27 ให้นำข้อบังคับข้อ 11 วรรคแรก ว่าด้วยองค์ประชุม และข้อ 12 ในหมวด 5 นี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 28 ในกรณีจำเป็นรีบด่วน นายกสมาคมจะเรียกประชุมฉุกเฉินก็ได้ แต่ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า1 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม ส่วนการลงมตินั้น ให้ถือเสียงข้างมากเป็นหลักเมื่อมีการประชุมตามความในวรรคแรก เกิดขึ้น ให้นายกฯ แจ้งแก่คณะกรรมการบริหารทราบถึง เหตุและผลของการประชุมนั้น ในการประชุมคณะกรรม การบริหารคราวต่อไป

หมวด 8 การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ 29 เงินและทรัพย์สินของสมาคมได้มาจาก การบริจาค การจัดงานการกุศลและ/ หรือการจัดหารายได้อื่นใดเท่าที่ไม่ขัด ต่อกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณี หรือ วัตถุประสงค์ของสมาคม
ข้อ 30 การเบิกจ่าย และการเก็บรักษาทรัพย์สินของสมาคม ให้ปฏิบัติดังนี้
ก. ให้เหรัญญิกนำเงินทั้งหมดที่มีอยู่เข้าฝากธนาคารในนามของสมาคม
ข. เงินที่ได้มาจากข้อ 29 นั้น ให้เหรัญญิกนำฝากธนาคารภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหาร รับรองบัญชีรายรับรายจ่าย
ค. การรับ หรือการจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงรายละเอียด
ง. นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 200 เหรียญอเมริกัน หรือจะต้องไม่เกิน 500 เหรียญอเมริกัน ต่อเดือน การจ่ายเงินเกินกว่านี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการก่อน
จ. ให้นายกและเหรัญญิกเป็นผู้เบิกจ่ายเงินจากธนาคาร
ฉ. ให้เหรัญญิกจัดทำบัญชีการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการรวบรวม เอกสารและใบสำคัญคู่จ่ายต่างๆ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบบัญชี และให้แจ้งรายงานการเงินประจำปีต่อคณะ กรรมการอำนวยการ

หมวด 9 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 31 นอกจากที่กำหนดไว้ ในข้อ 17 ง. ของข้อบังคับนี้ การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังตับนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อกรรม การบริหารไม่น้อยกว่าหนึ่งในหก (1/6) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ลงชื่อเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยทำเป็นหนังสือแสดงเหตุผลของการขอเปลี่ยนแปลงไปยังเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน (15) ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ข้อ 32 การพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องนั้น ให้คณะกรรมการอำนวยการลงคะแนนโดยวิธีลับ และจะต้องได้คะแนน เสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนคณะกรรมการอำนวยการที่เข้าประชุม ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการ ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 33 ให้เลขานุการของคณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการไปยังนายกสมาคม และสมาชิก ผู้ร้องขอโดยด่วน พร้อมด้วยเหตุผล
ข้อ 34 ในกรณีที่คณะกรรมการอำนวยการลงมติรับคำร้อง ให้นายกสมาคมนำเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมในครั้งต่อไป
ข้อ 35 ให้นำข้อบังคับข้อ 11 ว่าด้วยองค์ประชุมมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 36 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อกรรมการบริหารลงมติเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม
ข้อ 37 รอบปี หมายถึง เริ่มตั้งแต่วันแรกของเดือนมกราคม จนถึงวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกๆปี

หมวด 10 การยกเลิกสมาคม
ข้อ 38 เมื่อกรรมการบริหารในที่ประชุมลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม
ข้อ 39 ในกรณีที่สมาคมต้องล้มเลิกไป ให้ยกทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของสมาคม องค์การมูลนิธิ หรือสถาบันทางศาสนาของ คนไทย ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน