History

image36

ประวัดิสมาคมไทยบอสตัน

  

ประวัติสมาคมไทยในบอสตัน

ในปี 2001 คนไทยได้ร่วมมือกันจัดงาน Thai Night ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ให้การกุศลและหาทุนส่งเสริมในการริเริ่มจัดตั้งสมาคมชาวไทยในบอสตัน เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนไทยที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งเป็นที่มาของการเกิดสมาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2001 นายศรีศักดิ์ สืหะไตร ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมไทยคนแรกของบอสตัน และมีสำนักงานชั่วคราวที่ 211 Middlesex Turnpike Burlington, MA 01803 ในการจัดตั้งสมาคมไทยมีความประสงค์

 1. เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้่างความสามัึคคี      และความเข้าใจในสังคมไทย 
 2. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 3. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี      และเกียรติคุณของชาติไทย 
 4. เพื่อส่งเสริมการริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆภายในขอบเขตแห่งศีลธรรมและกฎหมาย 
 5. เพื่อร่วมมือกันประกอบการกุศลและสร้างสาธารณะประโยชน์ 
 6. เพื่อประสานร่วมกิจกรรมกับสมาคมชาติต่างๆอันเป็นประโยชน์ของสมาคมไทย 

สมาคมไทยใช้ชื่อว่า สมาคมไทยบอสตัน ซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าThai Association of Boston มีสำนักงานชั่วคราวที่ 211 Middlesex Turnpike Burlington, MA 01803 กิจกรรมในปีแรกของสมาคมมีดังนี้

 1. จดทะเบียนสมาคมไทยเป็น Non-Profit Organization 
 2. ร่าง By Law of Thai Association of      Boston 
 3. File Application For Recognition of Tax Exemption 
 4. ร่างกฎข้อบังคับของสมาคมไทย 
 5. ต้อนรับคณะทีมประเทศไทยสัญจรเยือนเมือง      Concord รัฐ New Hampshire และ Boston รัฐ Massachusetts โดยคณะ ฯพณฯเอกอัครราชฑูตฯ ณ      กรุงวอชิงตันและคณะสัมมาส่งเสริมการค้าในประเทศไทย การท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กับคนไทยและชาวต่างประเทศ 
 6. Thai Night ปี 2002 

วันที่ 8 ธันวาคม 2002 นายศรีศักดิ์ สีหะไตร ได้ครบวาระของการเป็นนายกสมาคมจึงได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนต่อไป ซึ่งไดแก่ นาย จิราวุธ ชัยพันธ์ ได้เป็นนายกสมาคม คนที่2ของ สมาคมไทยบอสตัน

กิจกรรมของสมาคมไทยบอสตันในปี 2003 (ปีที่2)

 1. ติดตามการ Filing Tax Exemption 
 2. ปรับปรุงและสร้างแผนผังการทำงานของสมาคมเพื่อประโยชน์ในการจัดสรรตำแหน่งให้เหมาะสมและการบริหารงานที่รวบรัด 
 3. จัดสร้างศูนย์ Hotline เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มสังคมไทยได้มากขึ้น 
 4. จัดสร้าง Web Site ของสมาคม www.TAOB.org      
 5. จัดสร้าง Logo ของสมาคม 
 6. ให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มาโดยศุนย์แลกเปลี่ยนงานโดยได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ      ทางสมาคมได้เข้าไปดูแลโดยจัดหาที่พัก การจัดหางานให้ทำ จัดมอบผ้าห่ม 
 7. จัดงานสวดมาติถาบังสกุล      เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่จ่าโท เขมภูมิ ชนะวงศ์ ทหารอเมริกาเชื้อชาติไทยซึ่งเสียชีวิตในสงครามระหว่างอเมริกากับอิรัก 
 8. การจัดงานพบปะสังสรรค์ Summer Concert ในวันที่      4 July 2003 
 9. การจัดงานมหกรรมกีฟา Thai Sport Day วันปิดกีฟาในวันที่      27 July 2003 เป็นการจัดการแข่งขันระหว่างทีมนักเรียนนักศึกษา      และทืมพ่อค้าประชาชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยที่อาศัยอยู่ในบอสตันและเมืองใกล้เคียง

สิ้นปี 2003 นาย จิราวุธ ชัยพันธ์ ได้สิ้นสุดวาระลง ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนต่อไป ซึ่งไดแก่ นายต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ได้เป็นนายกสมาคม คนที่ 3 ของ สมาคมไทยบอสตัน 

แต่นายต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูลได้รับตำแหน่งได้เพียง 2 อาทิตย์ก็เกิดล้มป่วยอย่างกระทันหัน ไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่อไปได้ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมจีงได้เชิญคุณชาลี ตรีรัชตรงเตชะเลิศ เป็นนายกสมาคมไทยคนที่ 4 ต่อไป

กิจกรรมของสมาคมไทยบอสตันในปี 2004 (ปีที่3) ที่สำคัญๆ ได่แก่

 1. ติดตามการ Filing Tax Exemption จนสำเร็จ
 2. การร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ      นครนิวยอร์ค จัด “กงสุลสัญจร” เพื่อให้บริการด้านเอกสารแด่ชาวไทยในมลรัฐแมสซาซูเซตส์และรัฐใกล้เคียง
 3. Thai Night 2004
 4. และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ้นปี 2004 นายชาลี ตรีรัช ตรงเตชะเลิศ ได้สิ้นสุดวาระลง ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนต่อไป ซึ่งไดแก่ นายเกษม สัตยาหุรักษ์ ได้เป็นนายกสมาคม คนที่ 5 ของ สมาคมไทยบอสตัน

นายกสมาคมท่านนี้ได้อยู่ในตำแหน่ง 2 สมัย ในสมัยแรกที่ได้รับตำแหน่งได้มีการการเปลียนกฏข้อบังคับใหม่ โดยให้วาระของนายกสมาคมและคณะกรรมการอำนวยการยืดออกไปเป็น 2ปี เฉพาะฉะนั้น นายกสมาคมและกรรมการชุดนี้จึงอยู่ใน 2 วาระ วาระที่ 1 หนึ่งปี และวาระที่ 2 สองปี รวมระยเวลา 3ปี

สิ้นปี2007 คุณเกษม สัตยาหุรักษ์ ได้สิ้นสุดวาระลง แต่ไม่สามารถสรรหานายกสมาคมคนต่อไปได้ คุณเกษม สัตยาหุรักษ์ และคณะกรรมการจึงรักษาการแทนอีกเป็นเวลา 1ปี ในช่วงเวลานี้ สมาคมจึงขาดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไป

สิ้นปี2008 ได้มีการคัดเลือกนายกสมาคม คนใหม่อีกครั้ง ได้แก่ คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล

ซึ่งได้แก่นายกคนปัจจบัน